Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rodziny Zastępcze

Jak zostać rodziną zastępczą ?

Wymogi określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1111 z późn. zm.).

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że w przypadku cudzoziemców, ich pobyt jest legalny;

7) zapewniają  odpowiednie  warunki  bytowe i  mieszkaniowe  umożliwiające  dziecku  zaspokajanie  jego  indywidualnych  potrzeb w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego 

i społecznego,  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo;

9) w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tą rodzinę posiada stałe źródło dochodów;

10) kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

11) posiadają opinię pedagogiczną sporządzoną przez PCPR na podstawie przeprowadzonego badania pedagogicznego.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt

z PCPR Zduńska Wola;

Adres; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzninie w Zduńskiej Woli (Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej)

ul. Dąbrowskiego 15, pokój 108 (P.Alicja Sowińska, P. Agata Rynkiewicz, P. Paulina Walczak) tel: 43 824-99-90powrót

Dane kontaktowe

 Sierpień 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone