Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Z myślą o przyszłości"

Projekt "Z myslą o przyszłości" - 2011 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wzorem lat ubiegłych realizuje projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego oferujemy:
 - kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 - dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 - zajęcia rehabilitacyjne na basenie,
 - poradnictwo prawne,
 - terapię psychologiczną,
 - doradztwo zawodowe,
 - wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych,
 - trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 - warsztaty „Zdrowy styl życia”,
 - poradnictwo rodzinne,
 - warsztaty „Autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej”.


UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNESzczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
ul. Żeromskiego 3a
98-220 Zduńska Wola
tel.0-43 824 99 99

Łączna kwota projektu wynosi 932.078,44 zł., w tym kwota dofinansowania ze środków EFS: 834.210,20 zł., wkład własny Powiatu 97.868,24 zł..

Wykaz szczegółowy kadry:
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaangażowani w realizację projektu:
1. Barbara Kałużewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
2. Zofia Tarczyńska – starszy pracownik socjalny,
3. Alicja Sowińska – starszy pracownik socjalny,
4. Anna Piwowarska – specjalista,
5. Henryka Kowalska – główna księgowa,
6. Alina Parońska – specjalista,
7. Krzysztof Dobrowolski – radca prawny,
8. Agnieszka Świercz – pomoc administracyjna,
9. Marcin Sławiński – pomoc administracyjna, osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie strony internetowej,
10. Katarzyna Ziółkowska – pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych, zatrudniona w ramach POKL,
11. Edyta Ratajczyk – pracownik ds. finansowych projektu, zatrudniona w ramach POKL,
12. Joanna Grabowska – pomoc administracyjna – koordynator projektu, zatrudniona w ramach POKL.

Pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji projektu – umowy cywilno-prawne:
1. Alicja Kamola – osoba ds. zamówień publicznych,
2. Katarzyna Piotrowska – psycholog.

Projekt skierowany jest do:
- 15 osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym 4 osoby kontynuujące udział w projekcie od 2010 r.,
- 49 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba kontynuująca udział w projekcie od 2010 r.

Celem głównym projektu w 2011 r. jest budowanie systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celami szczegółowymi są:
- wzrost kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- zwiększenie umiejętności osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych w zakresie pełnienia ról społecznych, samodzielności, kreatywności, zaradności;
- nabycie i podniesienie u BO kluczowych kompetencji społecznych dnia codziennego;
- zdobycie umiejętności i kwalifikacji zwiększających mobilność i konkurencyjność na rynku pracy;
- integracja uczestników projektu ze sobą i społeczeństwem.

Zakładamy osiągnięcie takich rezultatów jak:
Rezultaty twarde:
- 64 osoby (35 K, 29 M) ukończą udział w projekcie;
- 64 osoby (35 K, 29 M) otrzymają zaświadczenie ukończenia warsztatów;
- 64 osoby (35 K, 29 M) otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie;
- 20 osób (13 K, 7M) otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego ECDL;
- 64 osoby (35 K, 29 M) otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń zawodowych;
- 9 osób (5 K, 4 M) otrzyma pomoc na zagospodarowanie;
- 1 pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych /K/ /kontynuuje zatrudnienie/;
- 15 osób (6 K, 9 M) otrzyma pomoc na kontynuowanie nauki.
Rezultaty miękkie:
- podniesienie o 75% poziomu świadomości własnej skuteczności w podejmowaniu działań i umiejętności interpersonalnych u 100% BO;
- podniesienie o 75% umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych oraz pracy w zespole i pracy indywidualnej u 100% BO;
- podniesienie o 40% motywacji do podjęcia pracy u 100% BO;
- podniesienie o 80% zaufania we własne możliwości 100% BO.

Wśród produktów, które zamierzamy osiągnąć znajduje się:
- 120h szkolenia – przedstawiciel handlowy;
- 180 h szkolenia – przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B;
- 160 h szkolenia komputerowego ECDL;
- 280 h szkolenia – kwalifikacja wstępna;
- 170 h szkolenia – magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą
sprzedaży;
- 160 h szkolenia – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera;
- 65 zestawów materiałów promocyjnych;
- 20 h warsztatów „Zdrowy styl życia”;
- 12 h zajęć na basenie;
- 100 szt. ulotek promocyjnych;
- 30 szt. plakatów promocyjnych;
- 200 szt. naklejek promocyjnych;
- 100 szt. długopisów promocyjnych;
- 5 h warsztatów „Autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej”;
- 180 h szkolenia – przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B
z automatyczną skrzynią biegów.

Podejmowane działania:
Zadanie 1: Aktywna integracja
W ramach tego zadania dla osób usamodzielnianych zaplanowane są następujące działania:
- pomoc na zagospodarowanie dla 9 osób;
- indywidualne poradnictwo prawne dla 11 osób;
- indywidualną terapię psychologiczną dla 15 osób;
- indywidualne doradztwo zawodowe dla 11 osób;
- wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 15 osób;
- kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 5 osób;
- kurs przedstawiciel handlowy dla 5 osób;
- kurs kwalifikacja wstępna dla 1 osoby;
- kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży dla 4 osób;
- indywidualne poradnictwo rodzinne dla 11 osób;
- warsztaty „Autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej” dla 15 osób.

Dla osób niepełnosprawnych przewidzieliśmy:
- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla 25 osób oraz 12 opiekunów;
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla 5 osób;
- indywidualne poradnictwo prawne dla 48 osób;
- indywidualną terapię psychologiczną dla 48 osób;
- indywidualne doradztwo zawodowe dla 48 osób;
- wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych;
- wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 49 osób;
- warsztaty „Zdrowy styl życia” dla 48 osób;
- kurs komputerowy ECDL dla 20 osób;
- kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla 10 osób;
- kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 16 osób;
- indywidualne poradnictwo rodzinne dla 48 osób;
- warsztaty „Autoprezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej” dla 49 osób;
- kurs przewóz osób – kwalifikacja wstępna dla 1 osoby;
- kurs przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów dla 2 osób.

Dla prawidłowej realizacji projektu zaplanowano również takie koszty jak: zakup licencji programu antywirusowego, zakup artykułów żywnościowych na potrzeby warsztatów „Zdrowy styl życia”, zakup programu komputerowego wspomagającego pracę doradcy zawodowego – arkusz preferencji, zakup arkusza odpowiedzi do programu wspomagającego pracę psychologa DINEMO – dwuwymiarowy inwentarz inteligencji emocjonalnej, zakup programu wspomagającego pracę psychologa KKS – kwestionariusz kompetencji społecznych – arkusze D, ubezpieczenie NW uczestników projektu, koszty wynajęcia, wynagrodzenie instruktorów do nauki pływania, zakup niezbędnika na basen, transport uczestników na zajęcia, koszt usługi transportowej dla asystenta ds. osób niepełnosprawnych, zakup programu komputerowego dla psychologa kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS, zakup tablicy flipchart z zestawem akcesoriów.

Zadanie 2: Praca socjalna
W ramach tego zadania kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również: wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania „Aktywna integracja”, odpis na ZFŚS dla zatrudnionego pracownika, zakup kart telefonicznych do telefonu komórkowego używanego do kontaktów z uczestnikami projektu i realizacji projektu, usługę transportową na rzecz pracowników związaną z realizacją projektu, zakup licencji na program antywirusowy dla komputerów zakupionych w ramach realizacji projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika ds. osób niepełnosprawnych.

Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze
Zaplanowano wypłatę 160 świadczeń na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków – wkład własny jst., wypłatę 11 dofinansowań do turnusu rehabilitacyjnego – wkład własny środki PFRON, wypłatę 3 świadczeń na usamodzielnienie – wkład własny jst.

Zadanie 4: Działania o charakterze środowiskowym
Zaplanowano poniesienie kosztów związanych z: organizacją imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, opiekunami do pomocy przy imprezie „Jesteśmy razem”, wynagrodzeniem osoby do obsługi sprzętu nagłaśniającego przy imprezie „Jesteśmy razem”, organizacją spotkania wigilijnego, wynagrodzeniem osoby do obsługi sprzętu nagłaśniającego podczas spotkania wigilijnego, organizacją wycieczki o charakterze edukacyjno – kulturowym połączoną ze zwiedzaniem zakładu pracy dla BO i zespołu projektowego, zajęciami na basenie dla 15 osób usamodzielnianych, wynagrodzeniem instruktorów do nauki pływania, zakupem niezbędnika na basen.

Zadanie 5: Organizacja kampanii informacyjno – promocyjnych
Zadanie nie będzie realizowane.

Zadanie 6:Zarządzanie projektem /w tym promocja projektu/
W ramach tego zadania kontynuowane jest zatrudnienie pracownika ds. koordynacji projektem oraz pracownika ds. finansowych projektu. Zaplanowano również: wynagrodzenie osoby ds. zamówień publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika ds. koordynacji projektem oraz pracownika ds. finansowych projektu, nagrodę dla pracownika aktualizującego stronę internetową projektu, koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, odpis na ZFŚS na zatrudnionych pracowników, koszt badania lekarskiego za zatrudnionych pracowników, koszty delegacji dla zespołu projektowego, zakup licencji do programu księgowo – finansowego i płacowo – kadrowego oraz wyposażenie DDJ, zakup licencji na domenę i serwer, zakup licencji na program antywirusowy dla komputerów zakupionych na potrzeby zarządzania projektem, publikację ogłoszeń w prasie lokalnej, zakup: 100 szt. długopisów promocyjnych, 200 szt. naklejek promocyjnych, 100 szt. ulotek informacyjnych, 30 plakatów promocyjnych, 65 szt. notatników promocyjnych, 65 szt. toreb promocyjnych, 65 szt. kubków promocyjnych, 65 szt. teczek promocyjnych oraz stojaka obrotowego promocyjnego wraz z kieszeniami na ulotki, bindownicy, laminatora i mikrofonów bezprzewodowych.

powrót

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone