Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Z myślą o przyszłości"

Projekt "Z myślą o przyszłości" - 2008 r


Kadra projektu - rok 2008
Powiatowe Centrum uczestniczyło w latach 2004-2006 w projekcie \"Invite (....)\" w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci, którego celem było opracowanie tzw. curriculum edukacyjnego, dotyczącego zastosowania metody biograficznej w doradztwie zawodowym i w pracy socjalnej. Za prawidłową realizacje projektu odpowiedzialny będzie zatrudniony do projektu koordynator, który opracowuje narzedzia ewaluacyjne, nawiązuje kontakt z uczestnikami, dba o prawidłowość zbierania danych, nadzoruje pracę doradcy zawodowego i psychologa, odpowiada za prawidłowy przebieg szkoleń. Koordynator reprezentuje projekt na zewnątrz, określa i zatwierdza plany działań, odpowiada za zawieranie umów związanych z najmem pomieszczeń. Do obsługi finansowej, merytorycznej, administracyjnej projektu zaangażowani bedą pacownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i niezbędne kwalifikacje zawodowe (7 osób). Zostanie zatrudniony pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych oraz osoba zajmująca sie zamówieniami publicznymi. Kierownik Powiatowego Centrum będzie odpowiedzialny za całokształt działań w projekcie, będzie dokonywał miesiecznego przeglądu realizowanych zadań. Wnioskodawca nie posiada odpowiedniego sprzetu i wyposażenia dla prawidłowej realizacji projektu, dlatego koniecznym jest jego zakup. Zaplecze techniczne projektu stanowi baza lokalowa wnioskodawcy, w jednym pokoju mieścić się będzie biuro projektu. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię lokalową poradnictwo psychologiczno-doradcze prowadzone będzie w wynajetych salach.

Wykaz szczegółowy kadry

Pracownicy merytoryczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:
1. Alicja Sowińska- starszy pracownik socjalny,
2. Zofia Tarczyńska- starszy pracownik socjalny,
3. Anna Piwowarska- specjalista,
4. Magdalena Frątczak Maciejewska- inspektor,
Pracownicy obsługi Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie:
5. Henryka Kowalska- główna księgowa,
6. Beata Stolińska- radca prawny,
7. Alina Parońska- specjalista,
Pracownicy zatrudnieni w ramach POKL (Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”):
8. Urszula Świniarska- koordynator projektu,
9. Katarzyna Ziółkowska- pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych,
10. Alicja Kamola- osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne,
11. Katarzyna Piotrowska- psycholog,
12. Marek Walczak- osoba odpowiedzialna za opracowanie i funkcjonowanie strony internetowej,
13. Małgorzata Trojanowska-Szymczak- doradca zawodowy.

Rezultaty projektu - rok 2008

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie możliwie wszechstronnej pomocy psychologiczno-doradczej oraz szkoleniowej w celu poprawy szans osób uczestniczących w projekcie na znalezienie zatrudnienia.
REZULTATY TWARDE
- zatrudnienie pracownika socjalnego do spraw osób niepełnosprawnych;
- 32 osoby objęte wsparciem będzie uczestniczyło w spotkaniach psychologiczno-doradczych (miernikiem będzie liczba sporządzonych planów działania z doradcą zawodowym i psychologiem);
- podpisanie 32 kontraktów socjalnych
- 16 osób będzie uczestniczyło w szkoleniu w zakresie obsługi komputera (miernikiem będzie uzyskanie certyfikatu - zakłada się, że min. 60% uczestników zdobędzie certyfikat);
- 10 osób będzie uczestniczyło w szkoleniu - kurs spawania (miernikiem będzie uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego, uprawnijącego do podjęcia pracy na stanowisku spawacza - zakłada sie, że min. 60% uczestników zdobędzie świadectwo kwalifikacyjne);
- 18 osób uczestniczyć będzie w szkoleniu - kurs prawa jazdy, w tym 15 osób kurs prawa jazdy kategorii B oraz 3 osoby kurs prawa jazdy kategorii C i E + egzamin dopuszczający do przewozu towaru (miernikiem będzie uzyskanie prawa jazdy - zakłada sie, że min. 60% uczestników uzyska uprawnienia licząc podejście do egzaminu praktycznego 2 razy).
REZULTATY MIĘKKIE
- wzrost motywacji do poszukiwania pracy (ankieta ewaluacyjna);
- przezwycieżenie bierności zawodowej (ankieta ewaluacyjna);
- wzrost poziomu świadomości własnej skuteczności w podejmowaniu działań;
- wzrost otwarcia sie na ludzi i umiejetości interpersonalnych;
- wzrost samooceny wśród uczestników projektu;
- zwiększenie zaufania we własne siły, nabycie umiejętności poruszania sie na rynku pracy.
Przewiduje się, że działania pozwolą na podniesienie samooceny, odnalezienie się na rynku pracy i zlikwidowanie bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej. Monitoring projektu to przeprowadzenie ankiety wśród uczestników na początku i na końcu projektu oraz po 6 miesiącach od zakończenia projektu, która zbada ich osiągniecia na rynku pracy, listy obecności, dokumentacja fotograficzna. Poprzez zrealizowanie ww. rezultatów zostaną osiągniete cele czyli dla 32 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i uczestniczących w projekcie poprawiona zostanie atrakcyjność na rynku pracy, co będzie wartością dodaną projektu.

Podejmowane działania - rok 2008

W celu efektywnej realizacji projektu określono nastepujące działania:
Zadanie 1: Aktywna integracja.
W ramach tego zadania przewiduje się zawarcie 32 kontraktów socjalnych i zastosowanie w nich nastepujących instrumentów aktywnej integracji:
1. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (20 x 4941 zł) dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastepcze oraz placówki opiekunczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego i rodzinnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniajace opiekę całodobową, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze;

2. sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego (10 x 600 zł) dla osób niepełnosprawnych;

3. szkolenie w zakresie obsługi komputera dla 16 osób x 160 godzin przez 13 tygodni, w tym dla 11 osób usamodzielnianych i 5 osób niepełnosprawnych Uczestnicząc w szkoleniu w zakresie obsługi komputera uczestnicy projektu zdobedą Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych, jest on certyfikatem, który w całej Europie stał sie niezbędnym elementem procesu edukacji informatycznej. Zaświadcza on, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejetnosci, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy. Beneficjent zleci usługe szkoleniową zgodnie z ustawą \"Prawo zamówień publicznych\".

4. szkolenie - kurs spawania dla 10 osób usamodzielnianych x 192 godziny przez 13 tygodni. Uczestnicząc w szkoleniu - kurs spawania osoby zdobedą zawód, który w obecnych czasach jest zawodem poszukiwanym.
Beneficjent zleci usługe szkoleniową zgodnie z ustawą \"Prawo zamówien publicznych\".
5. szkolenie - kurs prawa jazdy dla 18 osób przez 5 miesięcy (okres oczekiwania na egzamin wynosi ok. 1,5 m-ca), w tym 15 osób (14 osób usamodzielnianych i 1 osoba niepełnosprawna) kurs prawa jazdy kategorii B oraz 3 osoby usamodzielniane kurs prawa jazdy kategorii C i E oraz egzamin dopuszczający do przewozu towaru. Zdobywając uprawnienia prowadzenia pojazdów uczestnicy nabędą umiejetości, które obecnie są niezbednym elementem wymaganym na rynku pracy. Beneficjent zleci usługe zgodnie z ustawą \"Prawo zamówien publicznych\".

6. poradnictwo psychologiczno-doradcze dla 32 osób w tym dla 22 osób usamodzielnianych i 10 osób niepełnosprawnych (po 4 godz. dla każdego uczestnika z psychologiem i po 4 godz. dla każdego uczestnika z doradcą zawodowym), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, przez okres 4 m-cy. W tym celu należy zatrudnić psychologa i doradcę zawodowego oraz zakupić niezbędne programy komputerowe. Każdy uczestnik ma możliwość uczestniczenia w różnych formach wsparcia, czyli uczestnictwo w jednym intsrumencie nie wyklucza uczestnictwa w innym. W harmonogramie wszystkie szkolenia ujeto w jednym etapie, czas trwania ogółem wszystkich szkolen 5 m-cy.

Zadanie 2: Praca socjalna.
W ramach tego zadania przewiduje sie zatrudnienie pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - (do 31 grudnia 2008r.), zakup wyposażenia stanowiska pracy, zakup sprzetu komputerowego, drukarki, oprogramowanie, UPS, telefonu komórkowego, badanie lekarskie, szkolenie BHP, odpis na ZFŚS). Przewiduje sie także nagrody dla pracowników Powiatowego Centrum zaangażowanych w realizację zadania: \"Aktywna integracja\" - do 12% wartości zadania.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze.
- świadczenie na kontynuowanie nauki dla 7 osób (46 świadczen x 494,10 zł) - wkład własny,
- świadczenie na usamodzielnienie dla 4 osób, w tym: 2 świadczenia x 1647,00 zł i 2 świadczenia x 4.924,28 zł - wkład własny.

Zadanie 4. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
- dofinansowanie do turnusu rehablitacyjnego 7 osobom niepełnosprawnym, w tym 4 świadczenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności x 686,zł i 3 świadczenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności x 746,zł - wkład z algorytmu ze środków PFRON.

Zadanie 5. Zarządzanie projektem.
Do realizacji zadan wynikających z założeń projektu niezbędne jest zatrudnienie kadry (koordynatora projektu, osoby zajmującej sie zamówieniami publicznymi), a także zakup niezbędnego sprzetu i wyposażenia (komputera przenośnego dla koordynatora, komputera dla osób zajmujących sie obsługą finansową, kadrowo-p3acową, oprogramowania, Office, antywirusowe, założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, zakup aparatu cyfrowego z całym oprzyrządowaniem niezbednym do dokumentacji projektu i monitoringu, szafy metalowej do archiwizacji dokumentów, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych - segregatory, zszywki, spinacze, koszulki, dziurkacze, papier, długopisy, markery, koperty, skoroszyty, zeszyty, toner czarny i kolorowy do komputera, dyskietki, płyty CD, DVD, książka nadawcza, znaczki pocztowe, zszywacze, zakup 2 biurek oraz 2 foteli, UPS do komputera).

Zadanie 6. Promocja projektu.
W związku z realizowaniem tego zadania niezbędne jest wydrukowanie ulotek informacyjnych, opracowanie i wydrukowanie plakatów promujących ideę projektu (usługa ta zostanie zlecona). Ogłoszenie w prasie lokalnej oraz mediach, opracowanie strony internetowej projektu i jej utrzymanie (zlecenie usługi), zakup tablicy informacyjnej, zakup materiałów promocyjnych (długopisy, notatniki, aktówki, naklejki), informowanie i rozmowy z kientami pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu - rok 2008

Uczestnikami projektu będą 22 osoby opuszczające rodziny zastepcze, placówki opiekunczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego i rodzinnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające opiekę całodobową, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz 10 osób niepełnosprawnych (w tym 4 osoby niepełnosprawne opuszczające specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze), korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Usamodzielniani wychowankowie oraz osoby niepełnosprawne z racji braku umiejetności zawodowych, kwalifikacji, doświadczenia i stażu zawodowego, niskiego poziomu wykształcenia, należą do grupy mało atrakcyjnej na rynku pracy. Szanse na podjecie zatrudnienia w dużym stopniu zależą od posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. Chetniej do pracy są przyjmowane osoby z konkretnym zawodem i doświadczeniem zawodowym. Osoby te należą do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest również mało korzystna. Utrudnienia, ograniczenia zdolności do wykonywania pracy zawodowej spowodowane stanem zdrowia oraz z reguły niski poziom wykształcenia, powodują, że szanse zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych są niestety niewielkie. Doradcą ds. osób niepełnosprawnych będzie zatrudniony pracownik socjalny, posiadający kwalifikacje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy Powiatowego Centrum zrobili rozeznanie potrzeb klientów pomocy społecznej i jest zainteresowanie uczestnictwem w projekcie.
Rekrutacja uczestników odbedzie sie poprzez pracowników Powiatowego Centrum, którzy zaproponują osoby do objecia wsparciem na podstawie posiadanej przez Powiatowe Centrum bazy danych. Osoby podpiszą oświadczenie /deklaracje/ uczestnictwa w projekcie.

powrót

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone