Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Z myślą o przyszłości"

Projekt "Z myślą o przyszłości" - 2009 r


Kadra projektu: - rok 2009

Powiatowe Centrum uczestniczyło w latach 2004-2006 w projekcie "Invite (....)" w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci, którego celem było opracowanie tzw. curriculum edukacyjnego, dotyczącego zastosowania metody biograficznej w doradztwie zawodowym i w pracy socjalnej. Dyrektor Powiatowego Centrum odpowiada za pracę osób realizujących projekt, pełni organizacyjny nadzór nad całym projektem, odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z projektem, dokonuje miesięcznego przeglądu realizowanych zadań, reprezentuje projekt na zewnątrz. Pracownik do spraw koordynowania projektem (umowa o pracę) – opracowuje narzędzia ewaluacyjne, nawiązuje kontakt z uczestnikami, dba o prawidłowość zbieranych danych, odpowiada za prawidłowy przebieg szkoleń, kursów, określa i zatwierdza plany działań, zajmuje się promocją projektu, monitoringiem całego projektu, sporządza sprawozdania zgodnie z umową, w tym sprawozdania okresowe i końcowe, sporządza miesięczne raporty dot. Realizacji projektu. Do obsługi finansowej, prawnej tj. opiniowania pod względem formalno-prawnym wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, wymagających takiego zaopiniowania, merytorycznej, administracyjnej projektu zaangażowani będą pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i niezbędne kwalifikacje zawodowe (7 osób). Zostanie zatrudniony pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych, osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi oraz pracownik ds. finansowych (na ¾ etatu). Wnioskodawca nie posiada odpowiedniego sprzętu i wyposażenia dla prawidłowej realizacji projektu, dlatego koniecznym jest jego zakup. Zaplecze techniczne projektu stanowi baza lokalowa wnioskodawcy, która zostanie wykorzystana w 50% do realizacji projektu. Wykaz szczegółowy kadry:

Pracownicy merytoryczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:
1. Alicja Sowińska- starszy pracownik socjalny
2. Zofia Tarczyńska- starszy pracownik socjalny,
3. Anna Piwowarska- specjalista,
4. Magdalena Frątczak Maciejewska- inspektor
Pracownicy obsługi Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie:
5. Henryka Kowalska- główna księgowa,
6. Beata Stolińska- radca prawny,
7. Alina Parońska- specjalista,
Pracownicy zatrudnieni w ramach POKL (Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”):
8. Joanna Grabowska- pomoc administracyjna - koordynator projektu,
9. Katarzyna Ziółkowska- pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych,
10. Edyta Ratajczyk- pracownik do spraw finansowych projektu,
11. Katarzyna Piotrowska- psycholog,
12. Marcin Sławiński- osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie strony internetowej
13. Małgorzata Trojanowska-Szymczak- doradca zawodowy.
14. Alicja Kamola- osoba do spraw zamówień publicznych
15. Władysław Piotrowski- osoba prowadząca poradnictwo seksuologiczne

Rezultaty projektu - rok 2009

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie możliwie wszechstronnej pomocy psychologiczno-doradczej oraz szkoleniowej w celu poprawy szans osób uczestniczących w projekcie na znalezienie zatrudnienia.
REZULTATY TWARDE
- 48 osób ukończy udział w projekcie w tym 20 mężczyzn;
- 48 osób uzyska zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń, warsztatów oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie;
- zostanie zwiększona liczba uczestników WTZ.
REZULTATY MIĘKKIE
- wzrost poziomu świadomości własnej skuteczności w podejmowaniu działań i umiejętności interpersonalnych;
- kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych;
- zdobywanie i aktualizacja kwalifikacji zawodowych przez uczestników;
- zwiększenie zaufania we własne siły, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.
Rezultaty przyczynią się do podniesienia samooceny, odnalezienia się na rynku pracy, zlikwidowania bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej oraz przełamania barier psychospołecznych. Metody badania to przeprowadzenie ankiet i wywiadów środowiskowych wśród uczestników projektu. Wartością dodaną projektu jest zdobycie przez pracowników PCPR zaangażowanych w realizację projektu nowych doświadczeń oraz wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez PCPR.

Podejmowane działania - rok 2009

Zadanie 1: aktywna integracja
W ramach tego zadania: dla osób usamodzielnianych przewiduje się;
1. poradnictwo prawne w zakresie uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy w formie spotkań grupowych dla 8 osób;
2. poradnictwo prawne w formie spotkań indywidualnych dla 8 osób;
3. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób;
4. kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje lub dające nowe uprawnienia dostosowane do potrzeb uczestników dla 8 osób;
5. poradnictwo psychologiczne w formie spotkań indywidualnych dla 6 osób;
6. poradnictwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych dla 6 osób;
7. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 8 osób.

Dla osób niepełnosprawnych przewiduje się:
1. sfinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 18 osób;
2. kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje lub dające nowe uprawnienia dostosowane do potrzeb uczestników dla 18 osób;
3. poradnictwo prawne w zakresie uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy w formie spotkań grupowych dla 18 osób;
4. poradnictwo prawne w formie spotkań indywidualnych dla 18 osób;
5. poradnictwo psychologiczne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla 18 osób;
6. poradnictwo seksuologiczne w formie spotkań grupowych i indywidualnych dla 18 osób;
7. poradnictwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych dla 18 osób;
8. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 18 osób.

Dla osób niepełnosprawnych uczestników WTZ przewiduje się:
1. sfinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 22 osób;
2. kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje lub dające nowe uprawnienia dostosowane do potrzeb uczestników dla 22 osób;
3. poradnictwo prawne w zakresie uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy w formie spotkań grupowych dla 22 osób;
4. poradnictwo prawne w formie spotkań indywidualnych dla 22 osób;
5. poradnictwo seksuologiczne w formie spotkań grupowych i indywidualnych dla 22 osób;
6. poradnictwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych dla 22osób.

Dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przewiduje się:
1. uruchomienie dodatkowej pracowni;
2. zwiększenie liczby uczestników;
3. planuje się zakup sprzętu nagłaśniającego, rzutnika multimedialnego, ekranu projekcyjnego oraz laptopa do ich obsługi, co znacznie poprawi i ułatwi realizację aktywnej integracji.
Zadanie 2: Praca socjalna.
Zostanie zatrudniony pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe – kontynuacja zatrudnienia od 2008 r. Przewiduje się zakup 2 zestawów komputerowych, UPS i oprogramowania oraz kart telefonicznych do telefonu komórkowego wykorzystywanego do kontaktów z uczestnikami projektu i jego realizacji a także nagrody dla pracowników Powiatowego Centrum zaangażowanych w realizację zadania: "Aktywna integracja".
Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze. Zostaną wypłacone świadczenia na kontynuowanie nauki dla 6 osób – wkład własny.
Zadanie 4. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
Opracowany zostanie informator dotyczący osób niepełnosprawnych z jakich form wsparcia mogą skorzystać, jakie mają prawa i uprawnienia, do jakich instytucji mogą się zgłaszać o pomoc, uprawnienia pracowników niepełnosprawnych, z jakich programów mogą korzystać. Wydrukowany informator zostanie bezpłatnie przekazany osobom niepełnosprawnym, instytucjom do których trafiają osoby niepełnosprawne oraz zostanie wyłożony w siedzibie Powiatowego Centrum. Zostanie zorganizowana impreza integracyjna „Jesteśmy razem”. Organizacją zajmą się pracownicy PCPR przy współpracy WTZ, ŚDS oraz DPS – ów, gdzie zaprezentujemy osiągnięcia osób niepełnosprawnych, odbędą się spotkania zaproszonych gości poświęcone tematyce osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych. Impreza ta ma charakter integracyjno – sportowo – kulturalny. W imprezie wezmą udział zarówno osoby niepełnosprawne jak i osoby usamodzielniane i ich otoczenie. Do opieki zaangażowani zostaną opiekunowie. Impreza ma na celu pomoc osobom i rodzinom, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych jaki osób usamodzielnianych. Pracownicy PCPR zorganizują 2 – dniową wyjazdową imprezę integracyjno – turystyczno – rekreacyjną dla uczestników projektu wraz z opiekunami. Wyjazdowe zajęcia przyczynią się do zwiększenia zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, wzrostu pewności siebie, odnalezienia się w grupie. W grupie znajdą się osoby niepełnosprawne oraz usamodzielniani wychowankowie, co pozwoli na pełną integrację i zrozumienie drugiego człowieka, nawiązanie kontaktów interpersonalnych. Zaplanowano wynagrodzenie za opiekę dla 12 opiekunów. Odbędzie się jednodniowa konferencja na temat „Rola warsztatów terapii zajęciowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Przybliży ona uczniom szkoły specjalnej i ich rodzicom cele i zadania WTZ, jaką rolę pełnią warsztaty w życiu osoby niepełnosprawnej, co przyczyni się do większego zrozumienia przez przyszłych, potencjalnych uczestników jak ważne znaczenie odgrywają warsztaty zarówno dla samych uczestników, jak i ich rodziców na dalsze ich życie. Zaplanowano wynagrodzenie dla wykładowców i opiekunów.
Zadanie 5. Zarządzanie projektem.
Do realizacji zadań wynikających z założeń projektu niezbędne jest zatrudnienie kadry (specjalisty ds. koordynowania projektem, osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi, pracownika ds. finansowych) a także zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem dla specjalisty, zakup biurek i foteli, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej oraz prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego.
Zadanie 6. Promocja projektu.
W związku z realizowaniem tego zadania niezbędne jest wydrukowanie ulotek informacyjnych, opracowanie i wydrukowanie plakatów promujących ideę projektu (usługa ta zostanie zlecona). Ogłoszenie w prasie lokalnej oraz mediach, aktualizacja strony internetowej projektu (umowa cywilnoprawna), zakup materiałów promocyjnych (długopisy, notatniki, aktówki, naklejki), informowanie i rozmowy z klientami pomocy społecznej. Zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca realizację projektu w 2009 r., na której wręczone zostaną certyfikaty i zaświadczenia

Uczestnicy projektu - rok 2009
 
Projekt skierowany jest do:
- 8 osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, 2 osoby usamodzielniane będą kontynuowały udział w projekcie;
- 18 osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na swoją niepełnosprawność;
- 22 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczestniczą w procesie rehabilitacji społeczno – zawodowej w warsztacie terapii zajęciowej.
- Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Usamodzielniani wychowankowie oraz osoby niepełnosprawne z racji braku umiejętności zawodowych, kwalifikacji, doświadczenia i stażu zawodowego, niskiego poziomu wykształcenia, należą do grupy mało atrakcyjnej na rynku pracy. Szanse na podjecie zatrudnienia w dużym stopniu zależą od posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. Chętniej do pracy są przyjmowane osoby z konkretnym zawodem i doświadczeniem zawodowym. Osoby te należą do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest również mało korzystna. Utrudnienia, ograniczenia zdolności do wykonywania pracy zawodowej spowodowane stanem zdrowia oraz z reguły niski poziom wykształcenia, powodują, że szanse zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych są niestety niewielkie. Doradcą ds. osób niepełnosprawnych będzie zatrudniony pracownik socjalny, posiadający kwalifikacje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy Powiatowego Centrum zrobili rozeznanie potrzeb klientów pomocy społecznej i jest zainteresowanie uczestnictwem w projekcie.

Rekrutacja uczestników odbędzie sie poprzez pracowników Powiatowego Centrum, którzy zaproponują osoby do objęcia wsparciem na podstawie posiadanej przez Powiatowe Centrum bazy danych. Osoby podpiszą oświadczenie/deklaracje/ uczestnictwa w projekcie.

powrót

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone