Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Z myślą o przyszłości"

Projekt "Z myślą o przyszłości" - 2010 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli jest realizatorem projektu  „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego oferujemy:
- kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
- turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów;
- trening kompetencji i umiejętności społecznych;
- poradnictwo prawne;
- terapię psychologiczną;
- doradztwo zawodowe;
- poradnictwo rodzinne;
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla uczestników WTZ;
- warsztaty „Zdrowy styl życia”.
ŁĄCZNA KWOTA PROJEKTU WYNOSI 573.816,00 zł w tym kwota dofinansowania ze środków EFS: 513.565,32 zł wkład własny Powiatu: 60.250,68 zł
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
ul Żeromskiego 3a; tel. 0-43 824 99 9, tel. kom. 784 277 091
Realizator Projektu: PCPR w Zduńskiej Woli;
działanie 7.1. - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Kadra projektu: - rok 2010

Powiatowe Centrum uczestniczyło w latach 2004-2006 w projekcie "Invite (....) "w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci, którego celem było opracowanie tzw. curriculum edukacyjnego, dotyczącego zastosowania metody biograficznej w doradztwie zawodowym i w pracy socjalnej. Dyrektor Powiatowego Centrum odpowiada za pracę osób realizujących projekt, pełni organizacyjny nadzór nad całym projektem, odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z projektem, dokonuje miesięcznego przeglądu realizowanych zadań, reprezentuje projekt na zewnątrz. Pracownik do spraw koordynowania projektem (umowa o pracę) – opracowuje narzędzia ewaluacyjne, nawiązuje kontakt z uczestnikami, dba o prawidłowość zbieranych danych, odpowiada za prawidłowy przebieg szkoleń, kursów, określa i zatwierdza plany działań, zajmuje się promocją projektu, monitoringiem całego projektu, sporządza sprawozdania zgodnie z umową, w tym sprawozdania okresowe i końcowe, sporządza miesięczne raporty dot. Realizacji projektu. Do obsługi finansowej, prawnej tj. opiniowania pod względem formalno-prawnym wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, wymagających takiego zaopiniowania, merytorycznej, administracyjnej projektu zaangażowani będą pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i niezbędne kwalifikacje zawodowe (7 osób). Zostanie zatrudniony pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych, osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi oraz pracownik ds. finansowych (na ¾ etatu). Wnioskodawca nie posiada odpowiedniego sprzętu i wyposażenia dla prawidłowej realizacji projektu, dlatego koniecznym jest jego zakup. Zaplecze techniczne projektu stanowi baza lokalowa wnioskodawcy, która zostanie wykorzystana w 50% do realizacji projektu.

Wykaz szczegółowy kadry:
Pracownicy merytoryczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli:
1. Alicja Sowińska- starszy pracownik socjalny
2. Zofia Tarczyńska- starszy pracownik socjalny,
3. Anna Piwowarska- specjalista,
4. Aleksandra Nyks- inspektor
Pracownicy obsługi Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie:
5. Henryka Kowalska- główna księgowa,
6. Krzysztof Dobrowolski- radca prawny,
7. Alina Parońska- specjalista,
Pracownicy zatrudnieni w ramach POKL (Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”):
8. Joanna Grabowska- pomoc administracyjna - koordynator projektu,
9. Katarzyna Ziółkowska- pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych,
10. Edyta Ratajczyk- pracownik do spraw finansowych projektu,
11. Katarzyna Piotrowska- psycholog,
12. Marcin Sławiński- osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie strony internetowej
13. Małgorzata Trojanowska-Szymczak- doradca zawodowy.
14. Alicja Kamola- osoba do spraw zamówień publicznych
15. Władysław Piotrowski- osoba prowadząca poradnictwo rodzinne

Rezultaty projektu - rok 2010

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie możliwie wszechstronnej pomocy psychologiczno-doradczej oraz szkoleniowej w celu poprawy szans osób uczestniczących w projekcie na znalezienie zatrudnienia.
REZULTATY TWARDE:
- 60 osób ukończy udział w projekcie w tym 33 mężczyzn;
- 37 osób otrzyma zaświadczenie ukończenia warsztatów w tym 18 mężczyzn;
- 60 osób otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie w tym 33 mężczyzn;
- 22 osoby otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego na poziomie zaawansowanym w tym 11 mężczyzn;
- 10 osób otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego na poziomie podstawowym w tym 4 mężczyzn;
- zostanie zwiększona liczba uczestników WTZ;
- zostanie utworzona pracownia stolarsko-introligatorska w WTZ.
REZULTATY MIĘKKIE:
- wzrost poziomu świadomości własnej skuteczności w podejmowaniu działań i umiejętności interpersonalnych w tym 33 mężczyzn;
- kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych w tym 33 mężczyzn;
- nabycie umiejętności pracy w zespole i pracy indywidualnej w tym 33 mężczyzn;
- radzenie sobie ze stresem i emocjami w tym 33 mężczyzn;
- umiejętność rozwiązywania problemów rodzinnych w tym 33 mężczyzn;
- zwiększenie zaufania we własne siły, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy w tym 33 mężczyzn.
PRODUKTY:
- pracownia stolarsko-introligatorska;
- 60 godzin szkolenia z obsługi komputera dla początkujących;
- 80 godzin szkolenia z obsługi komputera dla zaawansowanych;
- 61 zestawów materiałów promocyjnych;
- 30 godzin warsztatów „Zdrowy styl życia”;
- 20 godzin zajęć rehabilitacyjnych na basenie;
- 2000 sztuk informatora.
Rezultaty przyczynią się do podniesienia samooceny, odnalezienia się na rynku pracy, zlikwidowania bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej oraz przełamania barier psychospołecznych.
Metody badania to przeprowadzenie ankiet i wywiadów środowiskowych wśród uczestników projektu.
Wartością dodaną projektu jest zdobycie przez pracowników PCPR zaangażowanych w realizację projektu nowych doświadczeń oraz wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez PCPR oraz wykorzystanie narzędzi aktywnej integracji, które bez wsparcia EFS nie byłyby możliwe.

Podejmowane działania - rok 2010

Zadanie 1: aktywna integracja
W ramach tego zadania:
Dla osób usamodzielnianych przewiduje się:
1. poradnictwo prawne w zakresie uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej w formie spotkań indywidualnych;
2. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
3. terapię psychologiczną w formie spotkań indywidualnych;
4. doradztwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych;
5. trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie spotkań grupowych;
6. warsztaty z zakresu „Zdrowy styl życia”;
7. poradnictwo rodzinne w formie spotkań indywidualnych;
8. kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym.

Dla osób niepełnosprawnych przewiduje się:
1. sfinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 21 osób i 7 opiekunów;
2. poradnictwo prawne w zakresie uzyskania informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej w formie spotkań indywidualnych;
3. terapię psychologiczną w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych w formie spotkań indywidualnych;
4. poradnictwo rodzinne w formie spotkań indywidualnych;
5. doradztwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych;
6. trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie spotkań grupowych;
7. warsztaty z zakresu „Zdrowy styl życia”;
8. kurs komputerowy na poziomie podstawowym dla 10 osób;
9. kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 10 osób

Dla osób niepełnosprawnych uczestników WTZ przewiduje się:
1. sfinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 5 osób i 1 opiekuna;
2. zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla 20 uczestników wraz z zakupem niezbędnika;
3. poradnictwo rodzinne w formie spotkań indywidualnych.

Dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przewiduje się:
1. uruchomienie pracowni stolarsko - introligatorskiej;
2. zwiększenie liczby uczestników.

Zadanie 2: Praca socjalna.
Zostanie zatrudniony pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe – kontynuacja zatrudnienia od 2008 r. Przewiduje się zakup zestawu komputerowego, UPS i oprogramowania, licencji na program antywirusowy do komputerów zakupionych dla pracownika ds. osób niepełnosprawnych i pracowników realizujących zadanie aktywna integracja oraz kart telefonicznych do telefonu komórkowego wykorzystywanego do kontaktów z uczestnikami projektu i jego realizacji, a także nagrody dla pracowników Powiatowego Centrum zaangażowanych w realizację zadania: \\\"Aktywna integracja\\\".

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze.
Zostaną wypłacone świadczenia na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków oraz dofinansowanie 23 uczestników WTZ z PFRON – wkład własny.

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym.
Opracowany zostanie informator dotyczący warunków i zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych, ulg i opłat z tym związanych, opisane zostaną zasady funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy, ich uprawnienia jako pracowników oraz uprawnień pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Przedstawione zostaną zalety zatrudniania osób niepełnosprawnych, promowany będzie ich potencjał oraz udzielone praktyczne wskazówki na temat wypełniania dokumentów i adresy instytucji, które mogą pomóc w zatrudnianiu pracownika i jego szkoleniu. Dzięki temu informatorowi będziemy próbowali zachęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Informator zostanie bezpłatnie rozprowadzony wśród uczestników projektu i pracodawców i wyłożony w miejscach publicznych. Zostanie zorganizowana impreza integracyjna „Jesteśmy razem”. Organizacją zajmą się pracownicy PCPR przy współpracy WTZ, ŚDS oraz DPS – ów, gdzie zaprezentujemy osiągnięcia osób niepełnosprawnych, odbędą się spotkania zaproszonych gości poświęcone tematyce osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych. Impreza ta ma charakter integracyjno – sportowo – kulturalny. W imprezie wezmą udział zarówno osoby niepełnosprawne jak i osoby usamodzielniane i ich otoczenie. Do opieki zaangażowani zostaną opiekunowie. Impreza ma na celu pomoc osobom i rodzinom, uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych jaki osób usamodzielnianych. Zorganizujemy wycieczkę o charakterze edukacyjno – kulturowym dla 60 uczestników oraz 10 członków zespołu projektowego połączoną ze zwiedzaniem zakładu pracy oraz wyjściem do kina lub teatru. W ramach wycieczki BO zapoznają się z funkcjonowaniem zakładu pracy, strukturą organizacyjną co pozwoli na przygotowanie się do podjęcia pracy, a także spotkanie wigilijne połączone z rozdaniem certyfikatów dla Beneficjentów Ostatecznych

Zadanie 5. Zarządzanie projektem /w tym promocja projektu/.
Kontynuacja zatrudnienia kadry (specjalisty ds. koordynowania projektem, osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi, pracownika ds. finansowych), a także zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki laserowej oraz prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, zakup licencji do programu „Wyposażenie DDJ”, zakup licencji na domenę internetową i serwer, zakup licencji na program antywirusowy dla komputerów zakupionych na potrzeby zarządzania projektem. Niezbędne jest wydrukowanie ulotek informacyjnych, opracowanie i wydrukowanie plakatów promujących ideę projektu (usługa ta zostanie zlecona). Ogłoszenie w prasie lokalnej oraz mediach, aktualizacja strony internetowej projektu (umowa cywilnoprawna), zakup materiałów promocyjnych (długopisy, notatniki, aktówki, naklejki), informowanie i rozmowy z klientami pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu - rok 2010

Projekt skierowany jest do:
-12 osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze;
- 24 osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na swoją niepełnosprawność;
- 24 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczestniczą w procesie rehabilitacji społeczno – zawodowej w warsztacie terapii zajęciowej.
- Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Usamodzielniani wychowankowie oraz osoby niepełnosprawne z racji braku umiejętności zawodowych, kwalifikacji, doświadczenia i stażu zawodowego, niskiego poziomu wykształcenia, należą do grupy mało atrakcyjnej na rynku pracy. Szanse na podjecie zatrudnienia w dużym stopniu zależą od posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia. Chętniej do pracy są przyjmowane osoby z konkretnym zawodem i doświadczeniem zawodowym. Osoby te należą do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest również mało korzystna. Utrudnienia, ograniczenia zdolności do wykonywania pracy zawodowej spowodowane stanem zdrowia oraz z reguły niski poziom wykształcenia, powodują, że szanse zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych są niestety niewielkie. Doradcą ds. osób niepełnosprawnych będzie zatrudniony pracownik socjalny, posiadający kwalifikacje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy Powiatowego Centrum zrobili rozeznanie potrzeb klientów pomocy społecznej i jest zainteresowanie uczestnictwem w projekcie.
Rekrutacja uczestników odbędzie sie poprzez pracowników Powiatowego Centrum, którzy zaproponują osoby do objęcia wsparciem na podstawie posiadanej przez Powiatowe Centrum bazy danych. Osoby podpiszą oświadczenie/deklaracje/ uczestnictwa w projekcie.

powrót

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone