Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Z myślą o przyszłości"

Projekt "Z myslą o przyszłości" w latach 2013- 2015


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wzorem lat ubiegłych realizuje projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wsparciem w latach 2013- 2015 objętych zostanie łącznie 185 nowych uczestników, mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, w wieku aktywności zawodowej, nie pracujący klienci pomocy społecznej zagrożeni wykluczeniem społecznym.
Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m. in.:

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- indywidualne korepetycje w miejscu zamieszkania,

- kursy doskonalące, zawodowe,

- warsztaty kompetencji psychospołecznych,

- indywidualne konsultacje psychologiczne,

- indywidualne poradnictwo prawne,

- sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego,

- warsztaty „Zdrowy styl życia”,

- organizacja stażu,

- udział w działaniach o charakterze środowiskowym.UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

ul. Getta Żydowskiego 4A

98-220 Zduńska Wola

tel.0-43 824 99 99Całkowita wartość projektu wynosi 1.503.311,94 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 1.345.464,19 zł, natomiast wkład własny 157.847,75 zł.


Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaangażowani w realizację projektu:

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaangażowani w realizację projektu:

1. Mariusz Kubiak- Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,

2. Henryka Kowalska- główna księgowa,

3. Anna Piwowarska- specjalista,

4. Zofia Tarczyńska- specjalista pracy socjalnej,

5. Alina Parońska- specjalista,

6. Alicja Sowińska- starszy specjalista pracy socjalnej- koordynator,

7. Krzysztof Dobrowolski- radca prawny,

8. Marcin Sławiński- pracownik ds. obsługi informatycznej,

9. Katarzyna Ziółkowska- pracownik ds. osób niepełnosprawnych, stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

10. Joanna Grabowska- pracownik ds. koordynacji projektem, stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

11. Edyta Sarnik- pracownik ds. finansowych projektu, stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 185 osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu zduńskowolskiego i upowszechnianie pracy socjalnej w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r.

Celami szczegółowymi są:

- wzrost potencjału społeczno- zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego,

- zwiększenie potencjału kadrowego PCPR,

- poprawa sytuacji materialno- bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników projektu,

- wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia w wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym.

Oczekiwanymi efektami realizacji projektu jest objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej,nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji oraz objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.

Wartością dodaną projektu będzie nabycie doświadczenia przez pracowników PCPR w realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez PCPR.

Podejmowane działania:Zadanie 1: Aktywna integracja

W ramach tego zadania planujemy organizację: stażu, warsztatu kompetencji psychospołecznych, warsztatu „Zdrowy styl życia”, kursów doskonalących i zawodowych; przeprowadzenie: indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacji psychologicznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, indywidualnych korepetycji w miejscu zamieszkania BO; sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych.Zadanie 2: Praca socjalna

W ramach tego zadania kontynuowane jest zatrudnienie pracownika ds. osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla: pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownika ds. osób niepełnosprawnych na ¾ etatu i pracowników zaangażowanych w realizację zadania Aktywna integracja, wypłatę uśrednionych dodatków dla 3 pracowników PCPR zaangażowanych w realizację zadania Aktywna integracja, zakup licencji na program antywirusowy do komputerów zakupionych dla nowozatrudnionego pracownika i pracowników realizujących aktywną integrację, zakup kart doładowujących do telefonu dla pracowników zaangażowanych w realizację zadania Aktywna integracja, okresowe badania lekarskie oraz szkolenia BHP.Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wypłatę: świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej- wkład własny JST, pomocy na kontynuowanie nauki- wkład własny JST, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego- wkład własny PFRON.Zadanie 4: Działania o charakterze środowiskowym

Zaplanowano organizację: imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, wycieczek edukacyjno- kulturalnych, wyjazdów do teatru oraz spotkania wigilijne połączone z konferencją podsumowującą.Zadanie 5: Współpraca ponadnarodowa

Zadanie nie będzie realizowane.Zadanie 6: Zarządzanie projektem

W ramach tego zadania kontynuowane jest zatrudnienie pracownika ds. koordynacji projektem oraz pracownika ds. finansowych projektu. Zaplanowano również: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika ds. koordynacji projektem oraz dla pracownika ds. finansowych projektu i pracownika PCPR ds. obsługi informatycznej, zatrudnienie osoby ds. zamówień publicznych, wypłatę uśrednionego dodatku dla pracownika PCPR ds. obsługi informatycznej, ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego, zakup licencji do programu księgowo- finansowego i płacowo- kadrowego, zakup licencji na program antywirusowy dla komputerów zakupionych na potrzeby zarządzania projektem, publikacje ogłoszeń w prasie, opracowanie i druk plakatów promocyjnych oraz poniesienie kosztów okresowych badań lekarskich dla zatrudnionych pracowników i szkolenia BHP jak również koszty naprawy sprzętu zakupionego ze środków EFS.Ponadto w ziązku z realizacją projektu będą ponoszone koszty: zarządu, głównej księgowej, personelu obsługowego, radcy prawnego, usług internetowych, usług pocztowych, ubezpieczenia majątku, utrzymania pomieszczeń; koszty zakupu: środków czystości, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tonerów oraz bębnów do drukarki laserowej i urządzenia wielofunkcyjnego, kart doładowujących do telefonu komórkowego używanego przez pracowników biura projektu; koszty przedłużenia licencji na domenę i serwer strony internetowej projektu.

 powrót

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone