Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Z myślą o przyszłości"

Projekt "Z myslą o przyszłości" - 2012 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wzorem lat ubiegłych realizuje projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w ramach którego oferujemy między innymi:
 - kursy doskonalące,
 - poradnictwo prawne,
 - indywidualne konsultacje z psychologiem,
 - poradnictwo zawodowe,
- sfinansowanie zajęć szkolnych,
- warsztaty kompetencji psychospołecznych,
- warsztaty „Zdrowy styl życia”
- działania o charakterze środowiskowym.


UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNESzczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
ul. Żeromskiego 3a
98-220 Zduńska Wola
tel.0-43 824 99 99

Łączna wartość projektu wynosi 931.480,00 zł., w tym kwota dofinansowania ze środków EFS: 833.674,60 zł., wkład własny Powiatu 97.805,40 zł..

Wykaz szczegółowy kadry:
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaangażowani w realizację projektu:
1. Barbara Kałużewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
2. Zofia Tarczyńska – specjalista pracy socjalnej,
3. Alicja Sowińska – starszy specjalista pracy socjalnej- koordynator,
4. Anna Piwowarska – specjalista,
5. Henryka Kowalska – główna księgowa,
6. Alina Parońska – specjalista,
7. Krzysztof Dobrowolski – radca prawny,
8. Marcin Sławiński – pomoc administracyjna, osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie strony internetowej,
9. Katarzyna Ziółkowska – pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych, zatrudniona w ramach POKL,
10. Edyta Sarnik – pracownik ds. finansowych projektu, zatrudniona w ramach POKL,
11. Joanna Grabowska – pomoc administracyjna – koordynator projektu, zatrudniona w ramach POKL.
12. Sylwia Bińkowska- pracownik ds. osób niepełnosprawnych, zatrudniona w ramach POKL.

Pracownicy zatrudnieni w ramach realizacji projektu – umowy cywilno-prawne:
1. Alicja Kamola – osoba ds. zamówień publicznych,
2. Paulina Świercz- asystent osób niepełnosprawnych,
3. Jolanta Zięba- Gzik- doradca zawodowy,
4. Elżbieta Olejniczak- psycholog,
5. Paulina Majzer- psycholog,
6. Kamila Komońska- Barczyńska- rehabilitant,
7. Beata Ewa Krasowiak- rehabilitant,
8. Adrian Król- radca prawny.

Projekt skierowany jest do:
- 12 osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych,
- 49 osób niepełnosprawnych,
- 1 osoby kontynuującej udział w projekcie od 2011 r.

Celem głównym projektu w 2012 r. jest rozwój aktywnej integracji wśród 62 osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu zduńskowolskiego i upowszechnianie pracy socjalnej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Celami szczegółowymi są:
- wzrost potencjału społeczno - zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego,
- zwiększenie potencjału kadrowego PCPR,
- poprawa sytuacji materialno- bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników projektu,
- wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia w wyniku realizacji działań o charakterze środowiskowym.

Wśród oczekiwanych efektów realizacji projektu wymieniliśmy:

- objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji,
-  objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.

Wartością dodaną projektu będzie nabycie doświadczenia przez pracowników PCPR w realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez PCPR.

Podejmowane działania:
Zadanie 1: Aktywna integracja
- zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;
- zakup ekspresu do kawy na potrzeby realizacji warsztatów „Zdrowego stylu życia”;
- indywidualne poradnictwo zawodowe;
- skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym;
- kursy doskonalące i zawodowe;
- warsztaty kompetencji psychospołecznych;
- indywidualne konsultacje z psychologiem;
- indywidualne poradnictwo prawne;
- przeszkolenie 70 osób z otoczenia niepełnosprawnych BO w zakresie udzielenia pierwszej pomocy;
- sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego;
- sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych w domu;
- zatrudnienie osoby wspierającej niepełnosprawnych;
- warsztaty „Zdrowy styl życia”.

Zadanie 2: Praca socjalna
W ramach tego zadania kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych za rok 2011, zatrudnienie pracownika ds. osób niepełnosprawnych na ¾ etatu, wypłatę uśrednionych dodatków dla 3 pracowników PCPR zaangażowanych w realizację zadania Aktywna integracja, zakup licencji na program antywirusowy do komputerów zakupionych dla nowozatrudnionego pracownika i pracowników realizujących aktywną integrację.

Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze
Zaplanowano: wypłatę świadczeń na utrzymanie osób umieszczonych w rodzinach zastępczych- wkład własny jest dla 12 osób, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego- wkład własny jest dla 30 osób, pomoc na kontynuowanie nauki- wkład własny jest dla 1 osoby.

Zadanie 4: Działania o charakterze środowiskowym
Zaplanowano organizację: imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, wycieczek edukacyjno- kulturalnych, wieczorów z kulturą, zajęć na basenie, konferencji „Wiem, więc mogę więcej” oraz spotkania mikołajkowego połączonego z konferencją podsumowującą.

Zadanie 5: Współpraca ponadnarodowa
Zadanie nie będzie realizowane.

Zadanie 6: Zarządzanie projektem
W ramach tego zadania kontynuowane jest zatrudnienie pracownika ds. koordynacji projektem oraz pracownika ds. finansowych projektu. Zaplanowano również: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika ds. koordynacji projektem oraz dla pracownika ds. finansowych projektu za rok 2011, zatrudnienie osoby ds. zamówień publicznych, wypłatę uśrednionego dodatku dla pracownika PCPR aktualizującego stronę internetową, ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego, zakup licencji do programu księgowo- finansowego i płacowo- kadrowego, zakup licencji na program antywirusowy dla komputerów zakupionych na potrzeby zarządzania projektem, zakup naklejek promocyjnych, zakup szafy metalowej, zakup niszczarki, zakup obcinarki biurowej, publikacje ogłoszeń w prasie, opracowanie i druk plakatów promocyjnych.


powrót

Dane kontaktowe

 Czerwiec 2020
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone