Przejdź do treści
Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w zduńskiej Woli
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt "Z myślą o przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż zmianie uległ adres e- mail jednostki.
Aktualny e- mail to: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
 
 
Informacja - miniatura

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli składa Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu podziękowanie za przekazanie kamizelek odblaskowych, które posłużą naszym rodzinom zastępczym i osobom niepełnosprawnym w poprawie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 
 
 

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, przy ulicy Łaskiej 59

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, przy ulicy Łaskiej 59


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zaprasza do udziału w zajęciach terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ulicy  Łaskiej 59, który planujemy uruchomić  w I półroczu 2015 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych,  upośledzonych umysłowo oraz  wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zajęcia terapeutyczne w Domu będą odbywać się w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku, który pozbawiony jest barier architektonicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli będzie funkcjonować przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00 do 15:00.

W Domu prowadzone będą treningi kulinarne, higieny osobistej, gospodarczo - techniczne, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Uczestnik będzie mógł samodzielnie bądź też przy pomocy terapeuty przygotować posiłek, obsługiwać sprzęt AGD, dbać o higienę osobistą, rozwijać zainteresowania muzyczne  oraz spędzania czasu wolnego  i funkcjonowania w codziennym życiu.
W Domu będą działać pracownie: komputerowa, muzyczna, edukacyjna, plastyczna, oraz prowadzone będą zajęcia teatralne, muzyczne, pedagogiczne, komputerowe, ergoterapia i biblioterapia. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z rehabilitacji w ramach codziennych zajęć.
Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy wraz z wymaganą dokumentacją składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy ulicy Getta Żydowskiego 4A, nr tel. (43) 824-99-99 lub z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY

Informacja 08.04.2015 r.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START w ramach projektu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Cykl obozów sportowych i weekendów sportowych aktywizujących osoby niepełnosprawne"” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zaprasza na darmowy obóz sportowy w Wiśle.

Warunki uczestnictwa:

1. Termin:  4- 14  maja 2015 roku - 30 osób.
                14-24  maja 2015 roku - 30 osób
2. Miejsce: Ośrodek Sportowy Polskiego Związku  Sportu Niepełnosprawnych START w Wiśle.

3. Preferowane osoby niepełnosprawne:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek do 60 roku życia,
- preferowane niepełnosprawności narządu ruchu i wzroku.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń osób preferowanych na obóz, będą brane pod uwagę wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie.

4. Organizator PZSN Start zapewnia: zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, zajęcia rekreacyjne i sportowe, opiekę medyczną oraz transport.

5. Ilość miejsc: 60 osób

6.Zamysłem projektu jest zachęcenie osób niepełnosprawnych do uprawiania
sportu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zduńskiej Woli  ul. Getta Żydowskiego 4A, do dnia 27.04.2015 r., do godziny 12.00 do pokoju nr 2 wraz z:
- kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
- zaświadczeniem lekarza o braku przeciwwskazań do wyjazdu na obóz sportowy oraz czy wymagana jest obecność opiekuna.
 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE - miniatura

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

03.04.2015
Pięknych, słonecznych i wiosennych
Świąt Wielkanocnych
oraz dużo zdrowia, radości,
pogody ducha i świątecznej atmosfery
w gronie rodziny i przyjaciół

                                       Życzy Dyrektor
                                     i pracownicy PCPR
                                      w Zduńskiej Woli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP opublikowano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie"

 

 

Informacja - miniatura

Informacja

Powiat Zduńskowolski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    
    Celem głównym pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.
    
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli informuje, że wnioski w ramach  pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane są:
1) Moduł I – I termin od 16 marca 2015 r. do dnia 30 maja 2015 r.
– II termin 01 czerwca 2015 r. do dnia 30 sierpnia 2015 r.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
2) Moduł II – od 16 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)
– od 01 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

Strona   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   [51]   52   53   54   55  

Dane kontaktowe

 Kwiecień 2024
 pn   wt   śr   cz   pt   sb   nd 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Kapitał ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Zduńska Wola. Wszelkie prawa zastrzeżone